Adres: 25-406 Kielce ul. Konopnickiej 3/61
Tel.: 667-780-110
E-mail: biuro@omnilingua.pl

RODO

Polityka prywatności (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a w szczególności z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie OmniLingua-Aleksandra Riabcew-Zielonka z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 61, 25-406 KIELCE jest jej właściciel Aleksandra Riabcew-Zielonka, z którą należy kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony pod nr telefonu 667-780-110 lub pisemnie na adres siedziby firmy.

2. Firma OmniLingua będzie przetwarzać następujące kategorie danych:
 1.  dane identyfikacyjne: imię, nazwisko,  numer telefonu kontaktowego 
 2.  poziom zaawansowania znajomości języka obcego 
3. Dane przetwarzane są:
4. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są wyłącznie podwykonawcom firmy OmniLingua, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z firmą zakresie. Podwykonawcy firmy OmniLingua to lektorzy, nauczyciele prowadzący działalność gospodarczą oraz firmy szkoleniowe.

5. Dane, które OmniLingua uzyskała od Pani/Pana przy zapisie na kurs językowy zostaną usunięte po ukończeniu kursu językowego.

6.  Dane związane z poziomem zaawansowania oraz postępami w nauce w trakcie kursu językowego przechowywane są do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończył się kurs. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 1.  prawo dostępu do swoich danych,
 2.  prawo otrzymania kopii swoich danych,
 3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że:
  • dane są nieprawidłowe,
  • OmniLingua nie ma prawa do przetwarzania Pani/Pana danych,
  • OmniLingua nie potrzebuje już przetwarzać Pani/Pana danych lub jeśli wniesiono sprzeciw, można zażądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.
 4.  prawo do sprostowania swoich danych,
 5.  prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że OmniLingua nie ma prawa do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, można w każdej chwili zażądać ich usunięcia,
 6.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec wykorzystywania przez OmniLingua danych w tych celach, firma zaprzestanie przesyłania swoich ofert,
 7.  prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 8.  prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • otrzymania od OmniLingua swoich danych w powszechnie używanym formacie,
  • zlecenia OmniLingua bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
 9.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Może Pani/Pan złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
 10.  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.   Start    Szkolenia Językowe    Szkolenia certyfikowane    Tłumaczenia    Doradztwo Językowe    Usługi refundowane    O nas    RODO    Kontakt
Aktualizacja: 06.08.2019r.